Straż Miejska m.st Warszawy

Ochrona zwierząt na terenie m.st Warszawy

Straż miejska wspiera samorząd terytorialny w realizacji obowiązku ochrony zwierząt na terenie miasta. W strukturze straży miejskiej funkcjonuje wyspecjalizowany Referat ds. Ekologicznych, który podejmuje działania mające na celu zapobieganie bezdomności zwierząt i przeciwdziałanie zagrożeniom życia i zdrowia ludzi w związku z utrzymywaniem zwierząt domowych. Funkcjonariusze zatrudnieni w Referacie udzielają pomocy zwierzętom chorym, rannym oraz wolno żyjącym, które pozostają w granicach miasta.

 
I półrocze 2014 roku
 
Więcej zgłoszeń i więcej interwencji dotyczących zwierząt. W I półroczu 2014 r. straż miejska odebrała ponad 17 tys. zgłoszeń. W porównaniu do I półrocza 2013 r. odnotowano wzrost na poziomie 20%. Kolejny rok z rzędu wzrosła również liczba interwencji podejmowanych przez Ekopatrol. Strażnicy z Ekopatrolu interweniowali blisko 8 tys. razy i odłowili ponad 4 tys. zwierząt.
 
Po raz kolejny odnotowano rekordową liczbę interwencji Ekopatrolu. W I półroczu 2014 r. strażnicy z Ekopatrolu interweniowali 7 998 razy, a to oznacza, że w stosunku do analogicznego okresu 2013 r. liczba interwencji strażników wzrosła o ok. 9%.

Tendencja wzrostowa, jeśli chodzi o liczbę interwencji, jest wyraźna i utrzymuje się od lat. W ocenie strażników wpływ ma na to m.in. wzrost świadomości prawnej wśród mieszkańców i częstsze reagowanie na potrzeby zwierząt. Zauważalna jest też coraz większa wśród mieszkańców wiedza dotycząca zakresu działań Ekopatrolu i rosnące zaufanie do pracujących w nim strażników.

EKO porównanie I półrocza2013 i 2014

Liczba interwencji Referatu ds. Ekologicznych w I półroczu 2013 r. i 2014 r.

W trakcie podjętych interwencji strażnicy z Ekopatrolu odłowili w sumie 4 278 zwierząt; były to najczęściej bezdomne, agresywne, chore lub porzucone ssaki – wśród nich najwięcej było psów (1 430) i kotów (644).

EKO podział odłowionych zwierząt w I półroczu2014

Podział zwierząt odłowionych przez Ekopatrol w I połowie 2014 r.

W dalszej kolejności wyliczyć można m.in. jeże (119), nietoperze (48), wiewiórki (48), kuny (31), dziki (36), sarny (25). Odłowiono też m.in. 10 królików, 10 zajęcy, 5 bobrów, 8 łosi, 1 borsuka, 1 jenota.
Wśród odłowionych ptaków najwięcej było kaczek (518), gołębi (470), wron (147), wróbli (97) i srok (88), ale zdarzały się też przypadki odłowień pustułek (15), papug (12), łabędzi (6), kur (5), mysikrólików (2), a nawet sokoła (1), perkoza (1) czy kormorana (1).

Wśród odłowionych przez strażników z Ekopatrolu gadów najwięcej było traszek (20), żółwi czerwonolicych (13) i zaskrońców (11). Zdarzały się pojedyncze przypadki odłowień aksolotla meksykańskiego, jaszczurki zwinki, padalca, pająka kątnika, czy agamy brodatej.

Najwięcej zwierząt odłowiono w maju (1 115) i czerwcu (1 025) - dwukrotnie więcej niż w miesiącach zimowych i wczesnowiosennych. W ocenie strażników rosnąca liczba odłowień (zwłaszcza psów i kotów) w miesiącach wiosenno-letnich ma najczęściej związek z celowym porzucaniem zwierząt.

Wszystkie odłowione zwierzęta przekazywane były pod opiekę wyspecjalizowanym instytucjom, które udzielały im dalszej specjalistycznej pomocy. Zwierzęta przekazywano do miejsc czasowego lub stałego pobytu (m.in. schronisko – Paluch, lecznice, ZOO). Część odłowionych zwierząt, które nie wymagały leczenia ani specjalistycznej pomocy, wróciła do swojego naturalnego środowiska. Takich przypadków było 675.

EKO przekazania zwierząt w I półroczu 2014

Liczba zwierząt przekazanych poszczególnym podmiotom w I połowie 2014 r.

Bezpośrednio do właściciela – unikając stresu związanego z pobytem w schronisku – mogło wrócić 405 psów i kotów. Wszystkie załogi Ekopatrolu wyjeżdżające w rejon działań wyposażone są w specjalne czytniki służące do ujawniania numeru identyfikacyjnego psa lub kota tzw. transpondera, który umieszczony jest pod skórą zwierzęcia. Dzięki tym urządzeniom w wielu przypadkach zagubione zwierzęta trafiają bezpośrednio do właściciela, zamiast do schroniska.

 
Rok 2013
 
Boa, skorpion, skunks, agama, kameleon, porzucone szczeniaki - to tylko niektóre ze zwierząt, którym pomogli strażnicy w 2013 roku. Ponad 40 interwencji w ciągu doby, 1 200 w ciągu miesiąca, 15 000 w ciągu roku. Przeszło 8,5 tysiąca odłowionych rannych, zagubionych, dzikich lub agresywnych zwierząt. Zaufanie do Ekopatrolu rośnie z roku na rok, rośnie też świadomość prawna mieszkańców w zakresie ochrony zwierząt. Najczęściej o pomoc Ekopatrol był proszony przez mieszkańców Mokotowa (2 932 zgłoszenia), Pragi Południe (2 528 zgłoszeń), Śródmieścia (2 377 zgłoszeń) i Białołęki (2 286 zgłoszeń).
 
W 2013 roku funkcjonariusze z Ekopatrolu zrealizowali w sumie 15 150 interwencji. To o 14% więcej niż w 2012 roku i 16% więcej niż w roku 2011. 
 
EKO PODSUMOWANIE2013 1
 
Liczba interwencji zrealizowanych przez Referat ds. Ekologicznych w latach 2011-2013
 
Tradycyjnie już największą grupę odłowionych zwierząt stanowiły ssaki, najmniejszą – gady. Strażnicy z Ekopatrolu odłowili 5 485 ssaków (64% ogółu odłowionych zwierząt), 3 004 ptaki (35% odłowionych zwierząt) i 91 gadów (1%). 
 
Wśród 8 580 odłowionych zwierząt najwięcej było psów - 3 179 (37%) i kotów – 1 486 (17%). Pokaźną grupę wśród odłowionych ssaków stanowiły również nietoperze (276) i jeże (178). Zdarzały się też przypadki odłowienia łosi, skunksów, czy zajęcy. W sumie odłowiono 32 różne gatunki ssaków. 
 
Odłowiono 86 różnych gatunków ptaków - dominowały gołębie (1 002) oraz kaczki (641).
 
W grupie odłowionych gadów najwięcej było żółwi czerwonolicych (28) i zaskrońców (21). Podczas interwencji odławiano też węże boa, pytony, żmije zygzakowate, agamy brodate czy kameleony. W sumie odłowiono 17 różnych gatunków gadów. 
 
W porównaniu do roku 2012 ogólna liczba odłowionych zwierząt wzrosła o 9%. Na podobnym poziomie od 2011 r. utrzymuje się liczba odławianych gadów. 
 
EKO PODSUMOWANIE2013 2
Udział procentowy zwierząt odłowionych przez ekopatrol w 2013 r.
 
Bezdomne, porzucone lub zagubione, a także dzikie i ranne zwierzęta były odławiane przy pomocy specjalistycznego sprzętu  i przekazywane pod opiekę innym wyspecjalizowanym instytucjom, które udzielały im dalszej pomocy. Wszystkie zwierzęta zostały przewiezione do miejsc czasowego lub stałego pobytu:
- 3 280 zwierząt przewieziono do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt
- 2 183 trafiło do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego
- 972 zwierząt wróciły do swojego naturalnego środowiska 
- 939 przewieziono do lecznic weterynaryjnych
- 816 przekazano bezpośrednio właścicielom
 
„Miniony rok był bardzo pracowity. Liczba interwencji była znacznie większa niż w roku poprzedzającym – tym razem prawie o dwa tysiące. Ta rosnąca tendencja utrzymuje się od lat. Z jednej strony to wynik tego, że coraz więcej mieszkańców ma świadomość istnienia Referatu ds. Ekologicznych. Mieszkańcy, widząc zaangażowanie strażników z Ekopatrolu, coraz bardziej nam ufają i częściej dzwonią z prośbą o pomoc. Z drugiej strony – rośnie świadomość prawna dotycząca ochrony zwierząt. Ludzie częściej i chętniej reagują na ich potrzeby. Są świadomi tego, że mogą zwrócić się do nas o pomoc – nawet gdy interwencja ma dotyczyć rannego pisklaka, bo pomagamy również tym najmniejszym. Warto podkreślić, że w porównaniu do 2012 roku o około 16% wzrosła liczba odłowionych psów i kotów, które Ekopatrol przekazał bezpośrednio właścicielom, oszczędzając zwierzęciu stresu związanego z pobytem – choćby przejściowym – w schronisku. Wszystko dzięki czipowaniu pupili, na co na szczęście decyduje się coraz więcej warszawiaków” – podsumowuje 2013 rok kierownik Ekopatrolu Piotr Mostowski. 
 
Referat ds. Ekologicznych (Ekopatrol) wspiera samorząd terytorialny w zadaniu ochrony zwierząt na terenie miasta. Pracują w nim wysoko wykwalifikowani funkcjonariusze, którzy dysponują specjalistycznym sprzętem do odławiania i transportu zwierząt. Wykonują działania mające na celu zapobieganie bezdomności zwierząt, przeciwdziałanie zagrożeniom dla życia i zdrowia ludzi w związku z utrzymywaniem zwierząt domowych oraz wolno żyjących. Strażnicy udzielają również bieżącej, specjalistycznej pomocy zwierzętom dzikim, chorym lub rannym. 
 
Rok 2012
 
W 2012 r. funkcjonariusze z ekopatroli zrealizowali w sumie 13246 interwencji. W porównaniu do 2011 r. odnotowano ok. 1,5% wzrost w zakresie ilości wykonanych interwencji, natomiast  w stosunku do roku 2010 wzrost wynosi 9%. Wpływ na utrzymującą się tendencję wzrostową ma - w ocenie strażników - kilka czynników, w tym przede wszystkim zauważalny wzrost świadomości prawnej wśród mieszkańców i częstsze reagowanie na potrzeby zwierząt. Zauważalne jest także zwiększenie zaufania do ekopatroli.

eko2012

Strażnicy z ekopatroli odłowili w 2012 r. 7832 sztuki zwierząt, przede wszystkim bezdomne psy (3149) i koty (1402). W porównaniu do roku 2011 ogólna liczba odłowionych zwierząt wzrosła prawie o 6%. Na porównywalnym z rokiem 2011 poziomie utrzymała się liczba odłowionych gadów. 

eko2012diagram

Bezdomne, niejednokrotnie porzucone lub zagubione, a także dzikie i ranne zwierzęta były odławiane i przekazywane pod opiekę innym wyspecjalizowanym instytucjom, które udzielały im profesjonalnej pomocy. Referat Ekologiczny w 2012 r. przekazał do miejsc czasowego lub stałego pobytu 6614 zwierząt, w tym:

• 3203 do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, 
• 860 do lecznic weterynaryjnych, 
• 1849 do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego,
• 702 przekazano właścicielom.

W 2012 roku dzięki strażnikom do środowiska naturalnego powróciło 920 zwierząt.

Strażnicy z Referatu ds. Ekologicznych w 2012 r. uczestniczyli zarówno w merytorycznych szkoleniach wewnętrznych, jak również w szkoleniach dotyczących obszaru ochrony środowiska naturalnego organizowanych przez instytucje zewnętrzne, w tym m. in.:

• dot. szeroko pojmowanej ochrony zwierząt – zorganizowane przez BOŚ,
• dot. zwierząt egzotycznych – zorganizowane przez Miejski Ogród Zoologiczny.

Rok 2011

W 2011 r. funkcjonariusze z ekopatroli zrealizowali 13047 interwencji. W porównaniu do 2010 r. odnotowano 8-procentowy wzrost interwencji, natomiast w stosunku do roku 2009 - niemal 30-procentowy wzrost.

Udział procentowy zwierząt odłowionych przez Eko Patrole w 2011 r.

W ocenie funkcjonariuszy Referatu ds. Ekologicznych, wpływ na utrzymującą się tendencję wzrostową interwencji ma kilka czynników, w tym wzrost świadomości prawnej mieszkańców, reagowanie na potrzeby zwierząt oraz zaufanie do ekopatroli. O ile wzrosła liczba interwencji, to ekopatrole rzadziej odławiały zwierzęta z terenu miasta.

Udział procentowy zwierząt odłowionych przez Eko Patrole w 2011 r

Strażnicy z ekopatroli odłowili w 2011 r. 7368 zwierząt, w tym przede wszystkim bezdomne psy i koty. Ogólna liczba odłowionych zwierząt spadła, natomiast o 50 procent wzrosła liczba odłowionych gadów. Jak oceniają strażnicy, hodowla węży, jaszczurek, żółwi jest coraz popularniejsza, ale nie wszyscy hodowcy-amatorzy w sposób właściwy obchodzą się z tymi zwierzętami, co prowadzi np. do ucieczek zwierząt z niezabezpieczonych terrariów.

Bezdomne, porzucone, dzikie, zagubione i ranne zwierzęta były odławiane i przekazywane innym instytucjom, które udzielały im profesjonalnej pomocy. Referat ds. Ekologicznych w 2011 r. przekazał do miejsc czasowego lub stałego pobytu 5728 zwierząt, w tym:

• 3442 do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt,

• 675 do lecznic weterynaryjnych,

• 1611 do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego.

Dzięki działaniom podjętym przez strażników z ekopatroli, w 2011 r. do środowiska naturalnego wróciło 765 zwierząt.

---

W trakcie wykonywania codziennych zadań funkcjonariusze z Referatu ds. Ekologicznych wykorzystują specjalistyczny sprzęt służący do odławiania i transportowania zwierząt. Istotnym elementem mającym wpływ na usprawnienie pracy był zakup i doposażenie Referatu w lipcu 2011 r. w dwa nowe samochody marki Fiat Scudo. Zakup został sfinansowany ze środków Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy. W grudniu 2012 r. Referat ds. Ekologicznych wzbogacił się o kolejne auta - trzy nowe samochody marki Renault Kangoo. Zakup został sfinansowany ze środków Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy. Wszystkie pojazdy są wyposażone i przystosowane do przewozu zwierząt zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami. 

zdjecie3