Stołeczna Straż Miejska.   Uwaga: Stołeczna Straż Miejska. Kliknij w głośniczek aby odsłuchać zaznaczony tekst GSpeech

2020 03 top kwiecien 1


VI Oddział Terenowy
obejmuje dzielnice: Praga Północ, Białołęka, Targówek. 

OT6

 

 

Siedziba Oddziału znajduje się na terenie dzielnicy Praga Północ.

ul. J. Młota 3

03-490 Warszawa

tel.: 22 741 13 35
fax: 22 619 22 80

 

 

 

Do zadań Referatu Służby Dyżurnej Oddziału należy w szczególności:

 • przyjmowanie zgłoszeń i ich dokumentowanie;
 • realizacja przyjętych zgłoszeń przez wydawanie poleceń podległym patrolom oraz nadzór nad ich wykonaniem;
 • realizacja zleceń Wydziału Centralnego Stanowiska Kierowania;
 • dysponowanie podległymi patrolami w sposób zapewniający optymalną realizację zadań.

 

 

 

 

 

 

 

Do zadań Referatu Patrolowo-Interwencyjnego należy w szczególności:

 • podejmowanie interwencji zleconych przez referat służby dyżurnej oddziału oraz Wydział Centralne Stanowisko Kierowania;
 • pełnienie służby w formie patroli prewencyjnych działających w miejscach szczególnie zagrożonych naruszeniami porządku i spokoju publicznego;
 • bieżące współdziałanie z patrolami Policji;udzielanie doraźnego wsparcia innym patrolom danego oddziału;
 • doprowadzanie osób nietrzeźwych do Stołecznego Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych w przypadkach przewidzianych odrębnymi przepisami.

Do zadań Referatu Oskarżycieli Publicznych należy w szczególności:

 

 • przyjmowanie zawiadomień o popełnionych wykroczeniach;
 • prowadzenie czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia ujawnione przez strażników miejskich wszystkich komórek organizacyjnych na obszarze działania danego oddziału terenowego i sporządzanie wniosków o ukaranie;
 • ewidencja spraw o wykroczenia;
 • udział w rozprawach przed sądami w sprawach o wykroczenia;
 • wnoszenie środków odwoławczych w sprawach o wykroczenia;
 • utrzymywanie stałej współpracy z sądami;
 • wydawanie zezwoleń na odbiór usuniętych pojazdów.

Do zadań Referatu ds. Komunalnych należy w szczególności:

 • podejmowanie interwencji zleconych przez referat służby dyżurnej oddziału oraz Wydział Centralne Stanowisko Kierowania;
 • podejmowanie działań w zakresie ochrony spokoju i porządku publicznego;
 • podejmowanie działań prewencyjnych w miejscach o szczególnym zagrożeniu;
 • bieżąca działalność patrolowo-interwencyjna w wyznaczonym rejonie;
 • realizacja zadań zleconych oraz dokumentacja sposobów i stanu ich wykonania;
 • współpraca z instytucjami, wspólnotami mieszkaniowymi i lokalnymi społecznościami w podległym rejonie działania;
 • podejmowanie działań dla ograniczenia zjawisk degradacji środowiska naturalnego, a w szczególności egzekwowanie przestrzegania zasad postępowania z odpadami oraz przeciwdziałanie niszczeniu zieleni miejskiej, obiektów przyrodniczych, kompleksów leśno-parkowych oraz zanieczyszczenia wód.

Maciej Świątek
Naczelnik VI Oddziału Terenowego

 

Andrzej Pawlak
p.o. Zastępcy Naczelnika VI Oddziału Terenowego

 

Dyżur dla mieszkańców

Naczelnicy Oddziału w sprawie skarg i wniosków przyjmują w każdą środę w godz. 15.00-18.00.

 

Do zadań Referatu Szkolnego należy w szczególności:

 • podejmowanie interwencji zleconych przez referat służby dyżurnej oddziału oraz Wydział Centralne Stanowisko Kierowania;
 • podejmowanie działań w zakresie ochrony spokoju i porządku publicznego na terenach szkół i placówek oświatowych oraz w bezpośrednim ich sąsiedztwie;
 • patrolowanie rejonów bezpośrednio przyległych do szkół i boisk szkolnych;
 • bieżąca współpraca z dyrektorami szkół i pedagogami szkolnymi;
 • podejmowanie interwencji na wezwanie szkoły lub innej placówki oświatowej;
 • reagowanie na przestępstwa i wykroczenia popełniane z udziałem nieletnich;
 • reagowanie na zdarzenia związane:
 • ze sprzedażą nieletnim wyrobów alkoholowych,
 • ze spożywaniem przez nieletnich wyrobów alkoholowych,
 • z używaniem przez nieletnich wyrobów tytoniowych,
 • z posiadaniem i używaniem przez nieletnich środków odurzających i substancji psychotropowych;
 • reagowanie na uchylanie się dzieci i młodzieży od obowiązku szkolnego;
 • kontrola miejsc, w których gromadzą się dzieci i młodzież.
 

g 1 g 2 g 3 g 4 g 5 g 6 g 7
g 1 g 2 g 3 g 4 g 5 g 6 g 7
stopka
Uwaga: Kliknij w głośniczek aby odsłuchać zaznaczony tekst GSpeech