Straż Miejska m. st Warszawy

Przejdź do głównej treśći

Czcionka

Wysoki kontrast

Widok

Menu górne

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami


Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej można składać do Straży Miejskiej m.st. Warszawy od 9 września 2021 r.

Kto może ubiegać się o zapewnienia dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej

1. Każdy, bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować podmiot publiczny o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej. Taka forma zgłoszenia ma wyłącznie charakter informacyjny.
2. Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.

Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać

1. dane kontaktowe wnioskodawcy,
2. wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie, architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym,
3. wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą,
4. wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności.

Termin realizacji

Niezwłocznie – nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli zapewnienie dostępności, w zakresie określonym we wniosku, nie jest możliwe w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, to Straż Miejska niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.
W przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności w zakresie określonym we wniosku, Straż Miejska powinna zaproponować rozwiązanie alternatywne oraz dołączyć uzasadnienie.

Złożenie wniosku

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej można:
1. Wypełnić i wysłać na adres:
Straż Miejska m.st. Warszawy, ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa.
2. Złożyć osobiście w kancelarii Straży Miejskiej m.st. Warszawy przy ul. Młynarskiej 43/45 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00.
3. Wysłać drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wskazany na stronie internetowej: komenda@strazmiejska.waw.pl. lub na adres koordynatora ds. dostępności: dariusz.lewandowski@strazmiejska.waw.pl
4. Wysłać przez formularz zgłoszeniowy na platformie ePUAP – strona internetowa Straży Miejskiej m.st. Warszawy w zakładce Mieszkańcy.

Tryb odwoławczy

Jeżeli Straż Miejska nie zapewni wnioskodawcy dostępności:
1. w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (podstawowe załatwienie sprawy),
2. w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku (w terminie wydłużonym),
3. z powodów określonych w zawiadomieniu o braku możliwości zapewnienia dostępności.
Wnioskodawca ma prawo do złożenia skargi na brak dostępności do Prezesa Zarządu PFRON. Termin na wniesienie skargi to 30 dni - w pierwszym i drugim przypadku, liczony od upłynięcia terminów, natomiast w trzecim przypadku termin ten liczony jest od dnia otrzymania zawiadomienia.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Wniosek z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej

W razie stwierdzenia braku dostępności cyfrowej stron internetowych Straży Miejskiej m.st. Warszaw, każda osoba może:
1. poinformować o braku dostępności,
2. złożyć wniosek o zapewnienie dostępności,
3. złożyć skargę na brak zapewnienia dostępności.

Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać

1. dane kontaktowe wnioskodawcy,
2. wskazanie strony internetowej i jej elementów, które powinny być dostępne,
3. wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą,
4. wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

Termin realizacji

Niezwłocznie – nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.
Jeżeli zapewnienie dostępności, w zakresie określonym we wniosku nie jest możliwie w terminie 7 dni to podmiot publiczny niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
W przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności w zakresie określonym we wniosku Straż Miejska musi zaproponować rozwiązanie alternatywne oraz dołączyć uzasadnienie.

Złożenie wniosku

Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej można:
1. Wypełnić i wysłać na adres:
Straż Miejska m.st. Warszawy, ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa.
2. Złożyć osobiście w kancelarii Straży Miejskiej m.st. Warszawy przy ul. Młynarskiej 43/45 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00.
3. Wysłać drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wskazany na stronie internetowej: komenda@strazmiejska.waw.pl lub na adres koordynatora ds. dostępności: dariusz.lewandowski@strazmiejska.waw.pl
4. Wysłać przez formularz zgłoszeniowy na platformie ePUAP – strona internetowa Straży Miejskiej m.st. Warszawy w zakładce Mieszkańcy.

Tryb odwoławczy

Jeżeli Straż Miejska nie zapewni wnioskodawcy dostępności:
1. w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku (podstawowe załatwienie sprawy),
2. w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku (w terminie wydłużonym),
3. z powodów określonych w zawiadomieniu o braku możliwości zapewnienia dostępności,
4. w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu.
Wnioskodawca ma prawo do złożenia skargi do Straży Miejskiej m.st. Warszawy.
Termin na wniesienie skargi wynosi 30 dni – zarówno w pierwszym jak i drugim przypadku liczony od upłynięcia terminów. W trzecim i czwartym przypadku termin ten liczony jest od dnia otrzymania zawiadomienia.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Formularz wniosku o zapewnienie dostępności

Informacja o braku dostępności

Logo Straż Miejska Warszawa

Telefon alarmowy

986


SMS interwencyjny

723 986 112

pasażerowie komunikacji miejskiej osoby z dysfunkcją słuchu

Logo kompanii reprezentacyjnej SM

krew4

Informacja


Zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa Straży Miejskiej m. st. Warszawy dokumenty w wersji elektronicznej należy przesyłać w formatach DOC, JPG, TIFF, PDF. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednej wiadomości wysyłanej pocztą elektroniczną nie może przekroczyć 8 MB. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Współpracujemy