Straż Miejska m. st Warszawy

Przejdź do głównej treśći

Czcionka

Wysoki kontrast

Widok

Menu górne

Kto i w wyniku jakiego przetargu/kontraktu opracował wzór wezwania i formularzy przesyłanych do sprawców wykroczeń/właścicieli/współwłaścicieli/posiadaczy pojazdów?

Druk wezwania wysyłany do właścicieli, współwłaścicieli bądź posiadaczy pojazdów naruszających przepisy ruchu drogowego został opracowany przez pracowników Straży Miejskiej m.st. Warszawy zgodnie z Kodeksem postępowania w sprawach o wykroczenia oraz Kodeksem postępowania karnego. Został wprowadzony do stosowania na podstawie Instrukcji czynności w sprawach o wykroczenia, której tekst został określony w Zarządzeniu nr 28/2019 Komendanta Straży Miejskiej m.st. Warszawy z dnia 25 kwietnia 20219, zmieniającym dotychczasowo obowiązujące przepisy.
Skorzystanie z wysyłanych przez Straż Miejską oświadczeń nie jest obowiązkowe, ale ma na celu zmniejszenie dolegliwości związanej z osobistym stawiennictwem właściciela lub posiadacza pojazdu w siedzibie Straży Miejskiej.

Dlaczego na żądanie Straży Miejskiej właściciel lub posiadacz pojazdu zobowiązany jest wskazać komu powierzył pojazd do kierowania lub używania?

Straż Miejska jest jednym z organów, na żądanie którego – zgodnie z art.78 ust. 4 i 5 ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 110, 284, 568, 695, 1087, 1517)- właściciel lub posiadacz pojazdu jest obowiązany wskazać, komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie, chyba że pojazd został użyty wbrew jego woli i wiedzy przez nieznaną osobę, czemu nie mógł zapobiec. Niewykonanie tego obowiązku jest wykroczeniem określonym w art. 96 §3 Kodeksu wykroczeń (Dz. U. z 2019 r., poz. 821, 1238, z 2020 r., poz 568, 956, 1086, 1517).

Otrzymałem/łam wyrok sądowy, gdzie zatem należy uiścić należności z tytułu nałożonej grzywny?

W przypadku gdy sąd wymierza w wyroku karę grzywny, to po jego uprawomocnieniu się wysyła wezwanie do zapłaty uiszczenia grzywny w określonym miejscu i w określony sposób w terminie 30 dni od momentu wezwania do zapłaty (art. 44 ustawy Kodeks karny wykonawczy, Dz. U. 1997.90.557). Na wezwaniu znajduje się pouczenie, które wyjaśnia, co należy zrobić, zatem warto się z nim zapoznać. Niektóre sądy do wezwania dołączają numer konta, na które można wpłacić należność z tytułu nałożonej grzywny. Grzywnę można opłacić na poczcie i w każdym banku. Należy jednak pamiętać, że instytucje te pobiorą prowizję od transakcji. Grzywnę można uiścić również w kasie sądowej. Wówczas zostanie pobrana opłata w wysokości grzywny orzeczonej przez sąd. Jeśli spłata grzywny w całości stanowi dolegliwość, należy dostarczyć do sądu (pocztą lub osobiście) wniosek o rozłożenie grzywny na raty.
W przypadku nieuiszczenia grzywny w terminie wszczęte zostaje postępowanie egzekucyjne.

Dlaczego otrzymałem/am listownie powiadomienie o odholowaniu mojego pojazdu, pomimo iż pojazd został już odebrany?

Obowiązek ten wynika z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej (Dz. U. nr 143, poz. 846 oraz z 2015r. poz. 1323) w związku z art. 130a ust. 1- 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.).
Zgodnie z §3 ust.1 pkt. 2 i 3 wymienionego rozporządzenia podmiot, który wydał dyspozycję (w tym przypadku Straż Miejska m.st. Warszawy), po usunięciu pojazdu z drogi ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia:
- właściciela pojazdu,
- osobę, która dysponowała pojazdem na podstawie innego niż własność tytułu prawnego w chwili jego usunięcia z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 130a ust. 1 pkt. 1, 4 i 5 albo ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.
Powiadomienie powinno mieć formę pisemną (§3 ust. 3 wymienionego rozporządzenia).

Czy w sprawie prowadzonej przez Straż Miejską m.st. Warszawy znajdują się zdjęcia i czy można je otrzymać?

Zdjęcia wykonane w ramach realizacji zadań ustawowych Straży Miejskiej określonych w art. 10 ust. 1 Ustawy o strażach gminnych z dnia 29 sierpnia 1997r., zawierające dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowody mające znaczenie dla tych postępowań, o ile zostały wykonane w sprawie, Straż Miejska udostępnia w siedzibie Oddziału Terenowego Straży Miejskiej m.st. Warszawy, który prowadzi lub zakończył prowadzenie czynności wyjaśniających lub za pośrednictwem profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego e-PUAP na adres profilu urzędu: Straż Miejska m.st. Warszawy ul. Młynarska 43/45 (smwarszawa). Wykaz Oddziałów znajduje się na stronie internetowej www.strazmiejska.waw.pl w zakładce Struktura/Pion I Zastępcy Komendanta.
Uzyskanie zdjęcia jest możliwe po złożeniu wniosku, uzyskaniu zgody oraz wykazaniu uprawnienia do dostępu do danej sprawy, po uwierzytelnieniu tożsamości, okazaniu dokumentu ze zdjęciem umożliwiającego stwierdzenie tożsamości oraz wniesieniu stosownej opłaty, którą określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2015 w sprawie wysokości opłaty za wydanie kopii dokumentów oraz uwierzytelnionych odpisów z akt sprawy. Wzory wniosków i szczegóły wydania zdjęć znajdują się na stronie internetowej strazmiejska.waw.pl/mieszkancy/procedura/udostepnianie-akt-sprawy

Czy do Straży Miejskiej m.st. Warszawy, w celu złożenia wyjaśnień w sprawie, w której otrzymałem/łam wezwanie można stawić się osobiście, jeśli tak, to w jakie dni?

Tak, przyjęcia interesantów w celu złożenia wyjaśnień w sprawie odbywają się w siedzibie Oddziału Terenowego Straży Miejskiej m.st. Warszawy siedem dni w tygodniu, całodobowo. Wykaz Oddziałów znajduje się na stronie internetowej www.strazmiejska.waw.pl w zakładce Struktura/Pion I Zastępcy Komendanta. Ze względu na organizację pracy formacji rekomendowane godziny realizowania czynności w sprawach o wykroczenia to 8.00- 20.00.
UWAGA!
W chwili obecnej, mając na względzie zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców Warszawy, zaleca się ograniczenie lub zaniechanie osobistych wizyt w poszczególnych Oddziałach Terenowych. Wyjaśnienia można również złożyć na piśmie i przesłać pocztą lub za pośrednictwem profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego e-PUAP na adres profilu urzędu: Straż Miejska m.st. Warszawy ul. Młynarska 43/45 (smwarszawa).

Co należy zrobić aby dać podstawę do podjęcia przez strażników miejskich czynności wobec kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego? Czy przesłanie do Straży Miejskiej m.st. Warszawy zdjęć stanowi podstawę do podjęcia przez strażników miejskich czynności wobec kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego?

Straż Miejska m.st. Warszawy wypełniając ustawowe zadania ochrony ładu i porządku publicznego zobligowana jest do rozpoznania sprawy zawierającej przesłanki czynu zabronionego, to jest wówczas, kiedy informacja o zdarzeniu zawiera co najmniej następujące dane:
- opis czynu, który w ocenie zgłaszającego jest zabroniony
- datę i godzinę zdarzenia
- wskazanie miejsca w którym doszło do zdarzenia (miejscowość, ulica, numer najbliższej posesji lub charakterystyczne miejsce)
- zdjęcia lub nagranie dokumentujące zdarzenia
- imię i nazwisko oraz adres do korespondencji świadka.
Udokumentowane w ten sposób zgłoszenie będzie podstawą do ustalenia, czy zdarzenie stanowi naruszenie prawa i czy znajduje się we właściwości miejscowej i rzeczowej Straży Miejskiej m.st. Warszawy.
Jednocześnie informujemy, że w sytuacji, gdy ustalony sprawca zaneguje popełnienie wykroczenia lub zebrany materiał dowodowy będzie budził wątpliwości, zgłaszający zostanie wezwany w charakterze świadka w celu przesłuchania.
Zgłoszenia można przesłać drogą elektroniczną na adres jednego z Oddziałów Terenowych Straży Miejskiej m.st. Warszawy – wykaz oddziałów znajduje się na stronie internetowej strazmiejska.waw.pl/mieszkancy/zgloszenie-wykroczenia lub za pośrednictwem profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego e-PUAP na adres profilu urzędu: Straż Miejska m.st. Warszawy ul. Młynarska 43/45 (smwarszawa) albo osobiście w jednym z Oddziałów Terenowych.
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 17 §3 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia- strażom gminnym (miejskim) uprawnienia oskarżyciela publicznego przysługują tylko wówczas, gdy w zakresie swego działania ujawniły wykroczenie i wystąpiły z wnioskiem o ukaranie. Czyli aby straż miejska uzyskała status oskarżyciela publicznego, strażnik musi uprzednio w ramach powierzonych mu działań (wykonywanych czynności) ujawnić wykroczenie, a wykroczenie to musi mieścić się w zakresie działania Straży. Ujawnienie wykroczenia może nastąpić również na skutek zawiadomienia osoby trzeciej.
Kierowca pojazdu wskazanego na fotografii nie zostanie zatem automatycznie pociągnięty do odpowiedzialności. W opisanej sytuacji należy postąpić w sposób opisany w materiale zamieszczonym na stronie internetowej strazmiejska.waw.pl/mieszkancy/zgloszenie-wykroczenia

Czy Straż Miejska może anulować należności z tytułu grzywny nałożonej w drodze mandatu karnego kredytowanego?

Straż Miejska m.st. Warszawy nie może anulować należności z tytułu grzywny nałożonej w drodze mandatu karnego kredytowanego, gdyż przepisy prawa nie przewidują możliwości anulowania mandatu. Należy wyjaśnić, że określenie „anulowanie mandatu” jest używane przez osoby ukarane mandatem w potocznym znaczeniu i zasadniczo rozumiane jest jako uchylanie mandatu.
Stosownie do art. 98 §3 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia nałożona na sprawcę wykroczenia w drodze mandatu karnego kredytowanego grzywna staje się prawomocna z chwilą pokwitowania odbioru mandatu. Mandat karny, który jest prawomocny, podlega niezwłocznie uchyleniu, jeżeli grzywnę nałożono za czyn niebędący czynem zabronionym jako wykroczenie albo na osobę, która popełniła czyn zabroniony przed ukończeniem 17 lat, albo gdy ustawa stanowi, że sprawca nie popełnia wykroczenia z przyczyn, o których mowa w art. 15- 17 Kodeksu wykroczeń ( art. 101 §1 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia). Uchylenie następuje wówczas na wniosek ukaranego , jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego złożony nie później niż w terminie siedmiu dni od uprawomocnienia się mandatu lub na wniosek organu, którego funkcjonariusz nałożył grzywnę albo z urzędu. Organem uprawnionym do uchylenia prawomocnego mandatu karnego jest, zgodnie z art. 101 §2 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, sąd właściwy (rejonowy) do rozpoznania sprawy, na którego obszarze działania została nałożona grzywna. W przedmiocie uchylenia mandatu karnego sąd orzeka na posiedzeniu, w którym ma prawo uczestniczyć ukarany; organ, który nałożył grzywnę lub jego funkcjonariusz albo przedstawiciel oraz ujawniony pokrzywdzony. Przed wydaniem postanowienia sąd może zarządzić stosowne czynności w celu sprawdzenia podstaw do uchylenia mandatu karnego.
Postanowienie sądu w przedmiocie uchylenia mandatu jest niezaskarżalne.

Dlaczego otrzymałem wezwanie pomimo, że pojazd sprzedałem przed datą wskazaną w wezwaniu jako dzień ujawnionego przez Straż Miejską wykroczenia?

Ponieważ stan prawny zarejestrowanego pojazdu pomimo jego zbycia/nabycia nie został uregulowany zgodnie z obowiązkiem wynikającym z treści art. 78 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 roku poz. 110, 284, 568, 695, 1087, 1517), to jest:
„Właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę o:
- nabyciu lub zbyciu pojazdu;
- zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym”.
Straż Miejska jako organ uprawniony do pozyskiwania danych osobowych i informacji na podstawie §4 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie centralnej ewidencji pojazdów (Dz. U. 2014.816 z dnia 23 czerwca 2014) pozyskał z ww. ewidencji informacje o danych osobowych właściciela pojazdu z przed przeniesienia praw własności, na które się Pani/Pan powołuje.
W opisanym przypadku należy zatem niezwłocznie uregulować stan prawny pojazdu oraz przesłać do Straży Miejskiej m.st. Warszawy dokument potwierdzający sprzedaż/kupno pojazdu (np. umowę kupna/sprzedaży).

Dostałem od Straży Miejskiej pocztą mandat, ale nie ma w wezwaniu numeru konta na które mam przelać pieniądze. Co robić?

Jeśli na wezwaniu nie ma numeru konta oznacza to, że Straż Miejska m.st. Warszawy przesłała Pani/Panu wezwanie, które stanowi realizację zapisu art. 78 ust. 4 i 5 ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 roku poz. 110, 284, 568, 695, 1087, 1517), a nie mandat. Adresaci często wezwanie potocznie nazywają „mandatem”, choć nim ono nie jest.
Gdyby otrzymano w korespondencji druk mandatu do uiszczenia, numer konta do uiszczenia należności z tytułu jego nałożenia znajduje się na jednym z otrzymanych odcinków tego mandatu.

Zgodziłem się na przyjęcie mandatu ale nie podjąłem przesyłki zawierającej mandat karny ponieważ byłem nieobecny. Czy Straż Miejska prześle mi jeszcze raz mandat?

W przypadku nieskutecznego doręczenia korespondencji zawierającej mandat karny, Straż Miejska m.st. Warszawy czynność ponownego doręczenia omawianej korespondencji powtórzy tylko jeden raz, a następnie zgodnie z treścią art. 133 §1 i 2 Kodeksu postępowania karnego przesyłkę uzna za doręczoną:
Art. 133. [Doręczenie zastępcze]
§1. Jeżeli doręczenia nie można dokonać w sposób wskazany w art. 132, pismo przesłane za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe pozostawia się w najbliższej placówce pocztowej tego operatora pocztowego, a przesłane w inny sposób w najbliższej jednostce Policji albo we właściwym urzędzie gminy.
§2. O pozostawieniu pisma w myśl §1 doręczający umieszcza zawiadomienie w skrzynce do doręczania korespondencji bądź na drzwiach mieszkania adresata lub w innym widocznym miejscu ze wskazaniem, gdzie i kiedy pismo pozostawiono oraz że należy je odebrać w ciągu 7 dni; w razie bezskutecznego upływu tego terminu, należy czynność zawiadomienia powtórzyć jeden raz. W razie dokonania tych czynności pismo uznaje się za doręczone.

Na jakiej podstawie Straż Miejska korzysta z kamer rejestrujących interwencje?

Straży miejskiej przysługuje prawo do obserwowania i rejestrowania obrazu zdarzeń w miejscach publicznych przy użyciu środków technicznych w przypadku, gdy czynności te są niezbędne do wykonywania ustawowych zadań oraz w celu:
- utrwalania dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia;
- przeciwdziałania przypadkom naruszania spokoju i porządku w miejscach publicznych;
- ochrony obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami straż miejska jest uprawniona do obserwowania i rejestrowania obrazu zdarzeń w miejscach publicznych w sposób bezpośredni lub zdalny.
W widocznych miejscach w pobliżu urządzenia rejestrującego umieszczone zostały informacje o prowadzeniu monitorowania w postaci napisu i standardowych znaków graficznych.
Podstawy prawne przetwarzania danych i rejestrowania danych osobowych:
- art. 10a, art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o strażach gminnych (Dz. U. z 2019r., poz. 1795)
- rozporządzenie Rady Ministrów z 16 grudnia 2009 w sprawie sposobu obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych przez straż gminną (miejską) (Dz. U. z 2009 roku nr 220, poz. 1720).

Na jaki rachunek należy wpłacić kwotę zasądzoną od obwinionego na rzecz Miasta Stołecznego Warszawy lub Straży Miejskiej m.st. Warszawy lub Urzędu m.st. Warszawy orzeczoną wyrokiem Sądu Rejonowego w Warszawie, tytułem zryczałtowanych wydatków postępowania w toku czynności wyjaśniających?

Uiszczenie przez obwinionego kwoty zasądzonej na rzecz Miasta Stołecznego Warszawy lub Straży Miejskiej m.st. Warszawy lub Urzędu m.st. Warszawy orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w Warszawie tytułem zryczałtowanych wydatków postępowania w toku czynności wyjaśniających należy dokonać na rachunek bankowy 57 1030 1508 0000 0005 5005 3063 Straż Miejska m.st. Warszawy ul. Młynarska 43/45 01-170 Warszawa, wpisując w tytuł przelewu „Wyrok sądowy”, sygnaturę akt sprawy oraz dane obwinionego (imię, nazwisko, adres).

Logo Straż Miejska Warszawa

Telefon alarmowy

986


SMS interwencyjny

723 986 112

pasażerowie komunikacji miejskiej osoby z dysfunkcją słuchu

Logo kompanii reprezentacyjnej SM

krew4

Informacja


Zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa Straży Miejskiej m. st. Warszawy dokumenty w wersji elektronicznej należy przesyłać w formatach DOC, JPG, TIFF, PDF. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednej wiadomości wysyłanej pocztą elektroniczną nie może przekroczyć 8 MB. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Współpracujemy