Straż Miejska m. st Warszawy

Przejdź do głównej treśći

Czcionka

Wysoki kontrast

Widok

Menu górne

UCHWAŁA NR IX/158/2011

 

RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

 

z dnia 10 lutego 2011 r.

 

w sprawie nadania statutu Straży Miejskiej m.st. Warszawy.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz na podstawie art.11 ust. 2, art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz.1240 z późn zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Nadaje się statut Straży Miejskiej m.st. Warszawy w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stołecznego Warszawy i Komendantowi Straży Miejskiej m.st. Warszawy.

 

§ 3

 

Traci moc uchwała Nr VI/58/2007 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 2 marca 2007 r.  w sprawie nadania statutu Straży Miejskiej m.st. Warszawy (Dz. U. Woj. Maz. Nr 72, poz. 1629).

 

§ 4

 

Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

 

 

Wiceprzewodnicząca

Rady m. st. Warszawy

 

 

Lidia Krajewska

 

 

Załącznik do uchwały nr IX/158/2011

Rady Miasta Stołecznego Warszawy

z dnia 10 lutego 2011 r.

STATUT

STRAŻY MIEJSKIEJ M. ST. WARSZAWY

Rozdział I - Postanowienia ogólne

 

§ 1

Straż Miejska m.st. Warszawy, zwana dalej Strażą Miejską, jest jednostką organizacyjną miasta stołecznego Warszawy działającą w formie jednostki budżetowej, utworzoną na podstawie Uchwały Rady miasta stołecznego Warszawy Nr XII/54/91 z dnia 21 stycznia 1991 r. w sprawie utworzenia Straży Miejskiej, działającą na podstawie:

 

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.);

2)ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123, poz. 779 z późn.zm.);

3) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.);

4) innych przepisów regulujących działanie straży gminnych;

5) niniejszego Statutu.

 

§ 2

 

Siedzibą i terenem działania Straży Miejskiej jest miasto stołeczne Warszawa.

 

§ 3

 

Straż Miejska spełnia służebną rolę wobec społeczności lokalnej, wykonuje swoje zadania z poszanowaniem godności i praw człowieka.

 

§ 4

 

Straż Miejska używa pieczęci:

 1. okrągłej - w środku pieczęci herb Warszawy, w otoku napis Straż Miejska m.Warszawy;
 2. prostokątnej - zawierającej nazwę - Straż Miejska m.Warszawy i adres jej siedziby.

 

 

Rozdział II - Mienie i gospodarka finansowa

 

§ 5

 

 1. Składniki majątkowe przekazane do użytkowania przy realizacji ustawowych zadań Straży Miejskiej stanowią mienie komunalne miasta stołecznego Warszawy.
 2. Straż Miejska jest uprawniona do administrowania mieniem przekazanym w celu realizacji zadań, o których mowa w § 7.

 

§ 6

 

 1. Straż Miejska prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych jednostek budżetowych. Podstawą gospodarki finansowej Straży Miejskiej jest roczny plan finansowy obejmujący dochody i wydatki.
 2. Straż Miejska prowadzi rachunkowość oraz sprawozdawczośćz obowiązującymi przepisami dotyczącymi jednostek budżetowych.

 

 

Rozdział III - Przedmiot działalności

 

§ 7

 

Straż Miejska wykonuje zadania w zakresie ochrony porządku publicznego przewidziane w ustawie o strażach gminnych, w innych ustawach oraz w aktach prawa miejscowego.

 

§ 8

 

Straż Miejska, realizując swoje zadania:

 

 1. działa samodzielnie bądź wspólnie z przedstawicielami innych organów w zakresie określonym przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy i Komendanta Straży Miejskiej;
 2. współpracuje z:
  1. Policją, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, wydanym z upoważnienia ustawy o strażach gminnych, realizując ustalenia podjęte przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z Komendantem Stołecznym Policji,
  2. służbami, instytucjami i organizacjami prowadzącymi działalność na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego, ekologii, ochrony przyrody, opieki nad zwierzętami, ochrony zabytków i miejsc o szczególnym znaczeniu dla tradycji i historii Narodu Polskiego.

 

Rozdział IV - Organizacja

 

§ 9

 

 1. Strażą Miejską kieruje Komendant, który ponosi odpowiedzialność za całokształt pracy i osiągnięte wyniki.
 2. Komendanta zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, po zasięgnięciu opinii Komendanta Stołecznego Policji.
 3. Przełożonym Komendanta jest Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy.

 

§ 10

 

 1. Straż Miejska jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy.
 2. Komendant jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników zatrudnionych w Straży Miejskiej.

 

§ 11

 

 1. Zadania należące do przedmiotu działania Straży Miejskiej, za wyjątkiem określonychust. 2, wykonują pracownicy Straży Miejskiej, zwani dalej „strażnikami”.
 2. Zadania Straży Miejskiej związane z obsługą administracyjno - gospodarczą i finansową wykonują pracownicy administracyjni oraz pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pomocniczych i obsługi, niebędący strażnikami.

 

§ 12

 

Szczegółową strukturę organizacyjną Straży Miejskiej określa regulamin nadany w drodze odrębnej uchwały przez Radę Miasta Stołecznego Warszawy.

 

§ 13

 

Regulamin pracy strażników i innych pracowników Straży Miejskiej wprowadza Komendant.

 

§ 14

 

 1. Nadzór nad działalnością Straży Miejskiej sprawuje Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy.
 2. Wojewoda Mazowiecki sprawuje nadzór nad działalnością Straży Miejskiej, w zakresie wskazanym w ustawie o strażach gminnych, przy pomocy Komendanta Stołecznego Policji działającego w jego imieniu.

Rozdział V - Postanowienia końcowe

 

§ 15

 

 1. Komendant, w trybie określonym przez Prezydenta Miasta stołecznego Warszawy, składa sprawozdanie z realizacji zadań wykonywanych przez Straż Miejską oraz przekazuje informacje o stanie porządku publicznego na obszarze m.st. Warszawy.
 2. Komendant przedstawia Prezydentowi Miasta Stołecznego Warszawy i Radzie Miasta Stołecznego Warszawy pisemne, roczne sprawozdania z działalności Straży Miejskiej, w terminie do ostatniego dnia lutego roku następnego.

§ 16

 

Dokonywanie zmian w statucie Straży Miejskiej następuje w trybie właściwym do jego nadania.

Logo Straż Miejska Warszawa

Telefon alarmowy

986


SMS interwencyjny

723 986 112

pasażerowie komunikacji miejskiej osoby z dysfunkcją słuchu

Logo kompanii reprezentacyjnej SM

krew4

Informacja


Zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa Straży Miejskiej m. st. Warszawy dokumenty w wersji elektronicznej należy przesyłać w formatach DOC, JPG, TIFF, PDF. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednej wiadomości wysyłanej pocztą elektroniczną nie może przekroczyć 8 MB. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Współpracujemy