Straż Miejska m. st Warszawy

Przejdź do głównej treśći

Czcionka

Wysoki kontrast

Widok

Menu górne

Do zadań Referatu Księgowości Finansowej należy w szczególności:
1) opracowywanie projektów zmian zasad (polityki) rachunkowości;
2) przygotowywanie we współpracy z komórkami organizacyjnymi Straży Miejskiej procedur obiegu dokumentów finansowo-księgowych oraz regulacji w zakresie przeprowadzania inwentaryzacji w przypadku konieczności ich aktualizacji;
3) prowadzenie ksiąg rachunkowych Straży Miejskiej z uwzględnieniem specyfiki jednostki sektora finansów publicznych i wymogów sprawozdawczości budżetowej, zgodnie z zasadami (polityką) rachunkowości w Straży Miejskiej;
4) uzgadnianie stanu oraz wycena, ustalanie i rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych składników majątkowych, aktywów i pasywów Straży Miejskiej;
5) wystawianie i rejestrowanie rachunków i faktur, not korygujących treść faktur oraz not księgowych dotyczących działalności Straży Miejskiej na podstawie dokumentów przygotowanych przez właściwe komórki merytoryczne;
6) dokonywanie analizy czynności z tytułu dostaw i świadczenia usług w zakresie podatku od towarów i usług, a także prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku VAT oraz sporządzanie rejestrów i właściwych deklaracji VAT;
7) sporządzanie deklaracji wpłat na PFRON;
8) przygotowywanie dokumentów do zapłaty w tym dokonywanie kontroli dokumentów pod względem formalno-rachunkowym;
9) występowanie o potwierdzenie zasadności uruchomienia środków na finansowanie zadań inwestycyjnych do właściwego biura w Urzędzie m.st. Warszawy;
10) analiza należności pieniężnych Straży Miejskiej oraz przygotowywanie dokumentacji w sprawach należności podlegających windykacji zgodnie z przepisami wewnętrznymi Straży Miejskiej;
11) monitorowanie przyjmowania wadiów i zabezpieczeń wykonania umów oraz na podstawie dyspozycji z komórek merytorycznych dokonywanie zwrotu wadiów i zabezpieczeń;
12) sporządzanie przelewów za zaciągnięte zobowiązania w obrocie bezgotówkowym, współpraca z bankiem w zakresie rachunków prowadzonych na rzecz Straży Miejskiej;
13) obsługa kasowa Straży Miejskiej;
14) sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych wraz z rozporządzeniami wykonawczymi w tym zakresie;
15) sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości oraz wytycznymi Urzędu m.st. Warszawy;
16) obsługa administracyjno-biurowa Komisji Socjalnej oraz prowadzenie ewidencji księgowej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
17) gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji finansowo-księgowej w sposób zabezpieczający ją przed dostępem osób nieuprawnionych, zaginięciem lub zniszczeniem.

Logo Straż Miejska Warszawa

Telefon alarmowy

986


SMS interwencyjny

723 986 112

pasażerowie komunikacji miejskiej osoby z dysfunkcją słuchu

Logo kompanii reprezentacyjnej SM

krew4

Informacja


Zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa Straży Miejskiej m. st. Warszawy dokumenty w wersji elektronicznej należy przesyłać w formatach DOC, JPG, TIFF, PDF. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednej wiadomości wysyłanej pocztą elektroniczną nie może przekroczyć 8 MB. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Współpracujemy