Straż Miejska m. st Warszawy

Przejdź do głównej treśći

Czcionka

Wysoki kontrast

Widok

Menu górne

Kierownik Referatu Planowania Budżetowego, Sprawozdawczości oraz Rozliczania Mandatów Karnych

Elżbieta Grudzień

Do zadań Referatu Planowania Budżetowego, Sprawozdawczości oraz Rozliczania Mandatów Karnych należy w szczególności:
1) sporządzanie, w oparciu o materiały przedłożone przez komórki merytoryczne projektów planów finansowych dochodów i wydatków Straży Miejskiej wraz z ich uzasadnieniami oraz projektów planów zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń;
2) koordynowanie i monitorowanie opracowywania projektów rocznych i wieloletnich planów inwestycyjnych oraz planów rzeczowo-finansowych we współpracy z komórkami merytorycznymi;
3) sporządzanie wniosków w sprawie zmian planów wydatków budżetowych oraz przedkładanie skorygowanego planu finansowego Straży Miejskiej do właściwego w zakresie planowania budżetowego biura w Urzędzie m.st. Warszawy;
4) prowadzenie ewidencji w zakresie planu finansowego;
5) bieżąca analiza wykonania dochodów i wydatków budżetowych Straży Miejskiej;
6) kontrolowanie stopnia wykonania planu finansowego, w tym analizowanie zaangażowania wydatków, informowanie o zagrożeniach przekroczenia lub niewykonania planu finansowego, w całości i poszczególnych paragrafach;
7) weryfikacja przygotowanych przez komórki merytoryczne projektów umów przedkładanych do Głównego Księgowego w celu udzielenia kontrasygnaty,
8) rozliczanie przedkładanych dokumentów z tytułu podróży służbowych;
9) sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości i wytycznymi Urzędu m.st. Warszawy;
10) sporządzanie sprawozdań budżetowych zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych wraz z rozporządzeniami dotyczącymi sprawozdawczości budżetowej;
11) sporządzanie innych sprawozdań i informacji, w tym statystycznych;
12) prowadzenie gospodarki drukami ścisłego zarachowania, w tym przechowywanie, ewidencjonowanie i kontrola ich wykorzystania;
13) pobieranie od właściwego organu formularzy mandatu karnego oraz „e-mandatów” generowanych przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego oraz prowadzenie rozliczeń z urzędem w zakresie ich wykorzystania;
14) wydawanie formularzy mandatu karnego i numerów e-mandatów uprawnionym strażnikom miejskim oraz rozliczanie strażników z otrzymanych formularzy
i numerów;
15) uzgadnianie gotówki wpłaconej do kasy z tytułu wystawionych mandatów karnych gotówkowych z kwotami wynikającymi z formularzy mandatu karnego;
16) sporządzanie sprawozdań i raportów w zakresie mandatów karnych;
17) koordynacja przepływu korespondencji pomiędzy komórkami organizacyjnymi Straży Miejskiej a jednostkami zewnętrznymi w zakresie mandatów karnych;
18) obsługa merytoryczna systemu informatycznego „STRAŻNIK”;
19) aktualizacja Instrukcji nakładania, ewidencjonowania i rozliczania mandatów karnych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami.
20) nadzór i weryfikacja terminowości wprowadzania mandatów karnych do systemu „STRAŻNIK”.

Współpracujemy