Straż Miejska m. st Warszawy

Przejdź do głównej treśći

Czcionka

Wysoki kontrast

Widok

Menu górne

Do zadań Zespołu Inspektorów BHP należy w szczególności:


1) kontrola warunków pracy oraz przestrzegania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk pracy, na których zatrudnione są kobiety w ciąży lub karmiące dziecko piersią, niepełnosprawni, pracownicy zmianowi, wykonujący pracę nocną, oraz osoby fizyczne wykonujące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w Straży Miejskiej w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę oraz bieżące informowanie osób kierujących pracownikami o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń, jak i przedstawianie wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy oraz zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z procesem pracy;
2) sporządzanie i przedstawianie Komendantowi okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz ich poprawę;
3) opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy;
4) prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;
5) inicjowanie i rozwijanie w Straży Miejskiej różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii;
6) uczestniczenie w konsultacjach w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także w komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz innych zakładowych komisji zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy;
7) udział w dokonywaniu analizy ryzyka, które wiąże się z wykonywaną pracą w porozumieniu z pozostałymi komórkami organizacyjnymi;
8) udział w:
a) opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy,
b) ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji zakładu pracy albo jego części, a także nowych inwestycji,
c) przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy,
d) opracowywaniu zakładowych układów zbiorowych pracy, wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
e) ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków,
9) współdziałanie z:
10) właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników,
11) laboratoriami upoważnionymi, zgodnie z odrębnymi przepisami, do dokonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych, występujących w środowisku pracy oraz sposobów ochrony pracowników przed tymi czynnikami lub warunkami,
12) lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami,
13) społeczną inspekcją pracy lub przedstawicielami pracowników oraz z zakładowymi organizacjami związkowymi przy podejmowaniu przez nie działań mających na celu przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w trybie i w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach,
14) doradzanie w zakresie:
(1) stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
(2) organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej.

Logo Straż Miejska Warszawa

Telefon alarmowy

986


SMS interwencyjny

723 986 112

pasażerowie komunikacji miejskiej osoby z dysfunkcją słuchu

Logo kompanii reprezentacyjnej SM

krew4

Informacja


Zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa Straży Miejskiej m. st. Warszawy dokumenty w wersji elektronicznej należy przesyłać w formatach DOC, JPG, TIFF, PDF. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednej wiadomości wysyłanej pocztą elektroniczną nie może przekroczyć 8 MB. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Współpracujemy