Straż Miejska m. st Warszawy

Przejdź do głównej treśći

Czcionka

Wysoki kontrast

Widok

Menu górne

Jak wygląda karta parkingowa dla osób z niepełnosprawnościami?

Wzór karty parkingowej określony jest w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 24 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych.
UWAGA! Karty parkingowe, wydane na podstawie wcześniejszych przepisów, utraciły ważność w dniu 1 lipca 2015 r.

Wzór karty parkingowej - awers i rewers

Co to jest karta parkingowa?

Karta Parkingowa to jedyny dokument uprawniający osoby z niepełnosprawnością do parkowania na tzw. „kopertach”  czyli w miejscu przeznaczonym dla pojazdu osoby z niepełnosprawnością. Jest wydawana na osobę lub placówkę (nie na samochód).

Karta parkingowa jest dokumentem o standardzie międzynarodowym, który obowiązuje nie tylko na terenie Polski, ale także w krajach Unii Europejskiej. Jednak w poszczególnych krajach członkowskich obowiązują odrębne przepisy wynikające z prawa drogowego dla danego kraju, a co się z tym wiąże, odrębne ulgi i uprawnienia dla osób z niepełnosprawnością.

Informacje związane z uzyskaniem karty parkingowej można odnaleźć na stronach internetowych prowadzonych przez Integrację: www.kartaparkingowa.pl oraz na portalu www.niepelnosprawni.pl, a także na stronie internetowej prowadzonej przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie - http://www.wcpr.pl

Gdzie można otrzymać kartę parkingową i jakie dokumenty będą w tym celu potrzebne?

Zgodnie z ustawą z 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym i niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz. 1446) imienną kartę parkingową można otrzymać tylko na podstawie orzeczeń wydawanych przez Powiatowe lub Miejskie Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Za wydanie karty parkingowej pobierana jest opłata w wysokości 21 zł na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 24 czerwca 2014 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 843) w sprawie wysokości opłaty za wydanie karty parkingowej oraz warunków dystrybucji blankietów kart parkingowych.

Do otrzymania karty parkingowej niezbędne są:

- wniosek o wydanie karty parkingowej,
- jedna fotografia o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm, odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami,
- dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej,
- składając wniosek przedstawia się do wglądu oryginał prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień - wraz ze wskazaniem do karty parkingowej.

Kto może ubiegać się o kartę parkingową?

- osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności i znacznie ograniczonymi możliwościami samodzielnego poruszania się,
- osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, znacznie ograniczonymi możliwościami samodzielnego poruszania się i kodami w orzeczeniu 04-O (choroby narządu wzroku) lub 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna),
- osoba do 16. roku życia ze znacznie ograniczonymi możliwościami samodzielnego poruszania się.

Kartę parkingową może uzyskać także placówka zajmująca się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób z niepełnosprawnością, mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się w takiej karcie powinien być wpisany numer rejestracyjny samochodu, który jest własnością danej placówki,  karta parkingowa wydawana jest na 3 lata.

Osoba prywatna otrzymuje kartę parkingową na czas ważności orzeczenia, ale nie dłużej niż na 5 lat.

Komu przysługują uprawnienia z tytułu posiadania karty parkingowej?

- Osoba niepełnosprawna mająca znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, kierująca pojazdem samochodowym oznaczonym kartą parkingową, może nie stosować się do niektórych znaków drogowych.
- Kierujący pojazdem przewożący osobę o znacznie ograniczonej możliwości samodzielnego poruszania się,
- Pracownicy placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób z niepełnosprawnością mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, pozostających pod opieką tych placówek. 

Kartę parkingową należy umieścić za przednią szybą pojazdu samochodowego, w miejscu widocznym, eksponując jej zabezpieczenia, tak, by możliwe było odczytanie jej numeru i daty ważności.

Zdjęcie przedstawiające prawidłowe eksponowanie karty parkingowej: za przednią szybą pojazdu samochodowego, w miejscu widocznym, tak, by możliwe było odczytanie jej numeru i daty ważności.

 

Znaki drogowe do których osoby posiadające kartę parkingową mogą się nie stosować:

- B-1 zakaz ruchu w obu kierunkach
- B-3 zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z wyjątkiem motocykli jednośladowych
- B-3a zakaz wjazdu autobusów
- B-4 zakaz wjazdu motocykli
- B-10 zakaz wjazdu motorowerów
- B-35 zakaz postoju
- B-37 zakaz postoju w dni nieparzyste
- B-38 zakaz postoju w dni parzyste
- B-39 strefa ograniczonego postoju

Grafika przedstawiająca znaki zakazu, ze stosowania których są zwolnieni posiadacze kart parkingowych

Co w przypadku niestosowania się do przepisów?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami za pozostawienie pojazdu na miejscu przeznaczonym dla osób o których mowa w art. 8 ust. 1 i 2, ustawy Prawom o Ruchu Drogowym bez ważnej karty parkingowej kierującemu pojazdem może zostać ukarany mandatem karny w wysokości 800 zł oraz otrzyma 6 punktów karnych.

Natomiast jeżeli kierujący zaparkuje pojazd na miejscu przeznaczonym dla pojazdu osób o których mowa w art. 8 ust. 1 i 2, ustawy Prawom o Ruchu Drogowym i jednocześnie posłuży się w sposób nieuprawniony ważną kartą parkingową, może zostać ukarany mandatem karnym w wysokości 1200 zł.

W obydwu przypadkach pojazd zajmujący miejsce parkingowe może zostać usunięty z tego miejsca na koszt właściciela pojazdu.

Informacje o nieuprawnionym parkowaniu na kopertach lub blokowaniu przez parkujące pojazdy miejskiej infrastruktury (windy, podjazdy), należy przekazywać na numer alarmowy 986.

Co może Straż Miejska ?

Aby „uwolnić” tzw. ,,koperty”, straż miejska w ramach codziennej służby egzekwuje powyższe przepisy, podejmując interwencje wobec kierowców, którzy je naruszają.
Strażnicy sprawdzają ponadto prawidłowość oznakowania miejsc parkingowych wyznaczonych dla pojazdów osób niepełnosprawnych, a ponieważ przepisy przewidują kilka sposobów oznakowania miejsc przeznaczonych dla pojazdów osoby niepełnosprawnej, zdarzają się sytuacje, w których zarówno uczestnicy ruchu drogowego, jak i podejmujący interwencje funkcjonariusze mają wątpliwości związane z nieprawidłowym lub mało czytelnym oznakowaniem.
Strażnicy, w przypadku stwierdzenia takiego oznakowania, informują zarządcę drogi o nieprawidłowościach w oznakowaniu a w przypadku gdy nieprawidłowości dotyczą dróg wewnętrznych stwierdzenie naruszenia przepisów art. 85 a Kodeksu wykroczeń, mogą skutkować nałożeniem na właściciela lub zarządcę drogi mandatu karnego wysokości od 20 do 500 zł. Warunki oznakowania miejsca postoju przeznaczonego tylko dla pojazdu samochodowego osoby niepełnosprawnej określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r., w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach.
Oprócz kontroli strażnicy wskazują również miejsca, w których mogłyby być wyznaczone tzw. „koperty”. Funkcjonariusze współpracują ze stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi, wspólnie realizując programy edukacyjne i informacyjne. Straż Miejska chętnie włącza się w kampanie, które mogą pomóc osobom niepełnosprawnym i mogą podnieść świadomość kierowców.

Kwestie prawidłowego oznakowania

Są one szczególnie istotne, gdyż nasza praktyka dowodzi, że zarządcy często popełniają błędy dotyczące oznakowania terenu, które skutkują tym, że zarówno strażnicy, jak również inne służby nie mogą podjąć na tych terenach skutecznych działań. Z naszych doświadczeń wynika, że najlepszym sposobem oznakowania miejsca, a zarazem takim, który nie budzi żadnych wątpliwości jest sposób prezentowany poniżej.

Grafika przedstawiająca oznakowanie miejsca dla osoby z niepełnosprawnością: znak D-18a "parking - miejsce zastrzeżone", z tabliczką T-29 (umieszczoną pod tym znakiem) oraz znakiem poziomym P-20 „koperta" i P-24 (miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej).
Miejsce oznakowane jest znakiem pionowym D-18a "parking - miejsce zastrzeżone", z tabliczką T-29 (umieszczoną pod tym znakiem) oraz znakiem poziomym P-20 „koperta" i P-24 (miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej). Zgodnie z rozporządzeniem, piktogram powinien być umieszczony na niebieskim tle.

Logo Straż Miejska Warszawa

Telefon alarmowy

986


SMS interwencyjny

723 986 112

pasażerowie komunikacji miejskiej osoby z dysfunkcją słuchu

Logo kompanii reprezentacyjnej SM

krew4

Informacja


Zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa Straży Miejskiej m. st. Warszawy dokumenty w wersji elektronicznej należy przesyłać w formatach DOC, JPG, TIFF, PDF. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednej wiadomości wysyłanej pocztą elektroniczną nie może przekroczyć 8 MB. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Współpracujemy