Straż Miejska m. st Warszawy

Przejdź do głównej treśći

Czcionka

Wysoki kontrast

Widok

Menu górne

 

Do zadań Referatu Rachuby Płac należy w szczególności:

 • naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń należnych pracownikom Straży Miejskiej i prowadzenie obsługi płacowej pracowników na podstawie dokumentów płacowych oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • sporządzanie list płac oraz dyspozycji przelewów na konta osobiste pracowników;
 • naliczanie świadczeń w okresie czasowej niezdolności do pracy pracowników oraz prowadzenie kart zasiłkowych;
 • ustalanie prawa i naliczanie świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz naliczanie świadczeń z tytułu wypadków przy pracy, a także prowadzenie wymaganej przez ZUS dokumentacji w tym zakresie;
 • prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników i ich comiesięczna aktualizacja;
 • naliczanie należności z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło, zawartych przez Straż Miejską z pracownikami lub innymi podmiotami;
 • sporządzanie list wypłat z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 • miesięczne rozliczanie zaliczek na podatek dochodowy oraz sporządzanie rocznych informacji o osiągniętym dochodzie i potrąconym podatku;
 • rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne;
 • obsługa pracowniczych ubezpieczeń grupowych;
 • sporządzanie dokumentacji dla celów emerytalno-rentowych;
 • sporządzanie sprawozdań o zatrudnieniu i wynagrodzeniach, w części dotyczącej wynagrodzeń;
 • wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniu pracowników Straży Miejskiej;
 • sporządzanie dla każdego pracownika miesięcznych informacji o przychodach
  i odprowadzonych składkach na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczek na podatek dochodowy;
 • dokonywanie okresowych analiz poziomu wynagrodzeń;
 • prowadzenie bieżącego archiwum dokumentacji płacowej pracowników Straży Miejskiej;
 • współpraca z komórkami Straży Miejskiej oraz innymi podmiotami w sprawach dotyczących wynagrodzeń

Logo Straż Miejska Warszawa

Telefon alarmowy

986


SMS interwencyjny

723 986 112

pasażerowie komunikacji miejskiej osoby z dysfunkcją słuchu

Logo kompanii reprezentacyjnej SM

krew4

Informacja


Zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa Straży Miejskiej m. st. Warszawy dokumenty w wersji elektronicznej należy przesyłać w formatach DOC, JPG, TIFF, PDF. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednej wiadomości wysyłanej pocztą elektroniczną nie może przekroczyć 8 MB. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Współpracujemy